ടയർ ചെയിൻ

 • DUAL-TRIPLE TRUCK CHAIN

  ഡ്യുവൽ-ട്രിപ്പിൾ ട്രക്ക് ചെയിൻ

  സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ TIRE SIZES 4200R സീരീസ് 4800R സീരീസ് 4200CAM സീരീസ് 4800CAM സീരീസ് 4206R 4806R 4206CAM 4806CAM 8-14.5MH 6.00-16LT 4211R 4811R 4211CAM 4811CAM 6.70-15LT 7.00-15LT 7-17.5LT P215 / 75RL 421717 4817CAM P225 / 75R-15 P235 / 75R-15 215 / 75R-14LT 215 / 75R-15LT 205R-16 6.50-16LT 4219R 4819R 4219CAM 4819CAM 235 / 75R-15LT 215 / 85R-16LT 225 / 75R-16LT ...
 • SINGLE TRUCK CHAIN

  സിംഗിൾ ട്രക്ക് ചെയിൻ

  സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ TIRE SIZES 2200R സീരീസ് 2800R സീരീസ് 2200CAM സീരീസ് 2800CAM സീരീസ് 2209R 2809R 2209CAM 2809CAM 7.00-14LT 185-14 P195 / 75R-14 P205 / 75R-14 195 / 75R-14LT 205 / 60R-17.5 2211R 2811R 6.11CAM 2811CAM -15LT 7-17.5LT P215 / 75R-15 27X8.50-14LT 2216R 2816R 2216CAM 2816CAM 215 / 75R-14LT 215 / 75R-15LT P225 / 75R-15 P235 / 75R-15 205R-16 2219R 2819R 2219CAM 2819CAM 235/75RAM -15LT ...
 • TYPE P AND RP CHAIN

  ടൈപ്പ് പി, ആർ‌പി ചെയിൻ

  ടൈപ്പ് പി സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ഭാരം / Pr.Lbs. ആർ‌പി സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ‌ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഭാരം / Pr.Lbs. ടയർ വലുപ്പം 12 ″ & 13 ″ റിംസ് 14 ″ റിംസ് 15 Other & മറ്റ് റിംസ് 1230 16.1 1830 17.6 6.70-13 7.00-13 7.35-14 സി 70-14 എ 70-15 സി 70-15 7.25-13 എ 70-13 സി 78-14 ഡി 78-14 A78-15 B78-15 B70-13 C70-13 CR70-14 CR78-14 BR70-15 185 / 70R-15 D70-13 C78-13 DR78-14 185R-14 175R-15 6.40-15 D78-13 AR70-13 185 / 70R-14 195/70R-14 B ...
 • NACM TYPE PL CLASS “S” CHAIN FOR PASSENGER CARS

  പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്കായി NACM TYPE PL CLASS “S” ചെയിൻ

  സ്റ്റോക്ക് നമ്പർ ഭാരം ജോഡി / പ bs ണ്ട് 12 ″ & 13 ″ റിംസ് 14 ″ റിംസ് 15 Other, മറ്റ് റിംസ് 1110 8 145R-12 P145 / 80R-12 P165 / 70R-12 135R-13 P155 / 55R-13 1114 8.8 155R- 12 P155 / 80R-12 135R-14 145R-14 P174 / 70R-12 145R-13 P145 / 70R-14 P155 / 65R-14 P145 / 70R-13 P145 / 80R-13 P165 / 60R-14 P165 / 65R-14 155R-13 P155 / 80R-13 ...
 • 4X4 SNOW CHAIN

  4X4 SNOW CHAIN

  ഇനം ഇല്ല. ഇനം ഇല്ല. ഭാരം (കിലോ) ടയർ വലുപ്പം 12 ″ -14 ″ 15 ″ 16 ″ -16.5 ″ 17 ″ -17.5 ″ DIGER 200 7.7 600-12 175-14 175 / 70-15 185 / 60-15 195 / 50-16 200/55 -390 210 / 55-365 195 / 70-13 185 / 70-14 195 / 55-15 185 / 65-15 215 / 40-16 180 / 65-390 200 / 60-365 205 / 65-13 175/75 -14 205 / 50-15 195 / 60-15 185 / 55-16 200 / 65-340 210 / 50-365 195 / 65-14 205 / 55-1 ...
 • 9MM KNS SNOW CHAIN

  9MM KNS SNOW CHAIN

  സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. 10 റിംസ് 11 ″ റിംസ് 12 ″ റിംസ് 13 ″ റിംസ് 14 ″ റിംസ് 15 ″ റിംസ് 16 ″ റിംസ് 17 ″ റിംസ് 18 Other റിംസ് മറ്റ് റിംസ് 10 155 / 80-10 500-10 130-12 145 / 70-12 135 / 70- 13 150 / 65-315 165 / 70-10 145-10 125-12 140 / 70-12 20 135-12 145 / 70-12 125 / 85-13 135 / 80-13 150 / 65-340 140-12 145 / 80-12 135-13 145 / 70-13 160 / 60-315 145-12 155 / 70-12 155 / 60-13 155 / 65-13 160 / 65-315 165/65 ...
 • 12MM KN SNOW CHAIN

  12MM KN SNOW CHAIN

  സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല. 10 റിംസ് 11 ″ റിംസ് 12 ″ റിംസ് 13 ″ റിംസ് 14 ″ റിംസ് 15 ″ റിംസ് 16 ″ റിംസ് 17 ″ റിംസ് 18 Other റിംസ് മറ്റ് റിംസ് 10 155 / 80-10 500-10 130-12 145 / 70-12 135 / 70- 13 150 / 65-315 165 / 70-10 145-10 125-12 140 / 70-12 20 135-12 145 / 70-12 125 / 85-13 135 / 80-13 150 / 65-340 140-12 145 / 80-12 135-13 145 / 70-13 160 / 60-315 145-12 155 / ...